WMC ADVISORY BOARD: 2018-2020

Mr. Issac John Pattaniparambil ( Dubai )
Chairman.
Mr. V.C.Praveen ( Chennai )
Mr.  Chacko Koikallath
( Newyork )

Mr. Paul Vadassery

( Abudhabi )

Mr. Mohan Nair ( Pune )
Mrs. Janet Varghese ( Al AIn )
Mr. Varghese Thekkekara